Kế hoạch số 222/KH-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ban hành ngày 28/01/2022 Về việc Duy trì,áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2022
  • Kế hoạch số 222/KH-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ban hành ngày 28/01/2022 Về việc Duy trì,áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2022
  • 222/KH-SNV
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Giám đốc Triệu Đức Hạnh
  • 28/01/2022
  • Kế hoạch
  • Khác
  • Tải về (165 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
224/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 28/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về 217
04/2022/TT-BCT 28/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về 476
266/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thuộc Sở Y tế Tải về 168
265/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường thuộc Sở Y tế Tải về 125
264/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy thuộc Sở Y tế Tải về 128
263/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu thuộc Sở Y tế Tải về 136
262/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nam Trực thuộc Sở Y tế Tải về 137
261/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc thuộc Sở Y tế Tải về 117
260/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng thuộc Sở Y tế Tải về 136
259/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh thuộc Sở Y tế Tải về 148
258/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản thuộc Sở Y tế Tải về 125
257/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên thuộc Sở Y tế Tải về 127
2/2022/TT-BNV 29/01/2022 Thông tư số: 2/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng Tải về 308
336/BGDĐT-NGCBQLGD 27/01/2022 V/v một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tải về 2495
02/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 Ban hành uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Tải về 138
17/TB-UBND 25/01/2022 Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định Tải về 165
35/UBND-VP8 20/01/2022 Công văn số 35/UBND - VP8 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Trung ương trong dịp Tết Nhâm Dần Tải về 152
26/UBND-VP8 17/01/2022 Văn bản số 26/UBND-VP8 ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2022 Tải về 341
01/TB-HĐTĐKT 19/01/2022 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Tải về 564
06/QĐ-TTg 06/01/2022 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về 1585