Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
  • Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
  • 52/2019/QH14
  • Quốc hội
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • 25/11/2019
  • Luật
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Tải về (1509 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
16/12/2019 Biểu mẫu tổng hợp thống kê công tác văn thư lưu trữ Tải về 1982
16/12/2019 Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ Tải về 1537
1472/SNV-CCVTLT 16/12/2019 thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019 Tải về 1013
53/NQ-HĐND 07/12/2019 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020. Tải về 464
02/QCPH-BNV-BVHTTDL 06/12/2019 Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng Tải về 2182
871/UBND-VP8 09/12/2019 phân bổ chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc năm 2019 Tải về 380
1442/SNV-TCBC&TCPCP 11/12/2019 Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019 Tải về 595
312/BC-UBND 10/12/2019 Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019 Tải về 390
13/2019/TT-BNV 06/11/2019 Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố Tải về 621
11/12/2019 DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIÁO VIÊN THPT HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN THPT HẠNG II NĂM 2019 Tải về 579
11/12/2019 DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIÁO VIÊN THCS HẠNG II LÊN GIÁO VIÊN THCS HẠNG I NĂM 2019 Tải về 455
19/ĐA-UBND 11/12/2019 ĐỀ ÁN Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học cơ sở hạng II lên hạng I, Giáo viên trung học phổ thông hạng III lên hạng II Tải về 1413
Số: 1291/QĐ-TTg 07/10/2019 Quyết đinh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ƣơng đƣợc tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phƣơng đƣa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã Tải về 416
1417/SNV-CCVC 06/12/2019 Phụ biểu về số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp huyện kèm theo CV số 1417/SNV-CCVC ngày 06/12/2019 Tải về 366
Số 1417/SNV-CCVC 06/12/2019 Phụ biểu về sử dụng, quản lý CB, CC cấp xã kèm theo CV số 1417/SNV-CCVC ngày 06/12/2019 Tải về 343
1417/SNV-CCVC 06/12/2019 Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức Tải về 374
1412/SNV-CCVC 05/12/2019 Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và đánh giá, xếp loại xã, phường, thị trấn Tải về 544
05/12/2019 Biểu tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại kèm theo Công văn số 1412/SNV-CCVC Tải về 836
02/12/2019 Phiếu đăng ký dự tuyển Tải về 390
02/12/2019 Danh sách vị trí việc làm cần tuyển dụng Tải về 385