Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ
  • 07/2022/QH15
  • Quốc Hội
  • Chủ tịch Quốc Hội
  • 16/06/2022
  • Luật
  • Thanh tra
  • Tải về (116 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
04/2022/QH15 14/06/2022 Luật Cảnh sát cơ động Tải về 89
05/2022/QH15 15/06/2022 Luật Điện ảnh Tải về 100
72-QĐ/TW 18/07/2022 Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc trung ương giai đoạn 2022-2026 Tải về 2832
04/2022/TT-BVHTTDL 28/07/2022 Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 166
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 968
06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022. Tải về 1839
592/QĐ-BNV 01/08/2022 Quyết định số 592/QĐ-BNV ngày 01/8/2022 của Bộ Nội vụ Vềviệc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ -cơ quan Thường trực Cải cách hành chính của Chính phủ Tải về 152
572/QĐ-BNV 22/07/2022 Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 22/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng CP Tải về 173
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 Về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế Tải về 618
04/BNV-VBHN 19/07/2022 Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ngày 19/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Tải về 399
05/VBHN-BNV 22/07/2022 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 22/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Tải về 882
40-KL/TW 18/07/2022 Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 Tải về 1486
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định Tải về 192
26/07/2022 Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1452/SNV-CCVC về tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc Tải về 275
402/UBND-VP7 22/07/2022 Văn bản số 402/UBND-VP7 ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về đồng bộ hệ thống thông tin quản lý điều hành và hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Tải về 117
1371/TB-SNV 14/07/2022 Thông báo số 1371/TB-SNV ngày 14/7/2022 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 Tải về 133
19/2022/QĐ-UBND 19/07/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định v/v bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh Tải về 186
209-BC/TU 15/07/2022 Báo cáo số 209-BC/TU ngày 15/7/2022 của Tỉnh uỷ Nam Định sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 307
69-QĐ/TW 06/07/2022 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Tải về 7129
18/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định Tải về 128