Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 Về quy định chi tiết khoản 3 Điều 36 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  • Về quy định chi tiết khoản 3 Điều 36 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  • 149/2018/NĐ-CP
  • Chính phủ
  • Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
  • 07/11/2018
  • Nghị định
  • Xây dựng Chính quyền
  • Tải về (89 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 933
04-CT/TW 02/06/2021 Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Tải về 186
32/2009/QH12 18/06/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 Tải về 109
120-KL/TW 07/01/2016 tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Tải về 233
10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Tải về 249
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp Tải về 1106
65-KL/TW 04/03/2010 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tải về 182
05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về 2026
50-CT/TW 07/12/2015 Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Tải về 331
04/NQ-TW 30/10/2016 Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ Tải về 245
139/UBND-VP8 10/04/2018 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn Tải về 116
363/HD-SNV 01/04/2019 Hướng dẫn số 363/HD-SNV ngày 01/4/2019 của Sở Nội vụ V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh năm 2020 Tải về 108
01/2011/QH13 11/11/2011 Luật Lưu trữ Tải về 97
30-CT/TW 18/02/1998 xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tải về 496
69/2020/NĐ-CP, 08/2016/NĐ-CP 24/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày Tải về 110
398/SNV-TCBC&TCPCP 10/04/2019 Công văn số 398/SNV-TCBC&TCPCP ngày 10/4/2019 của Sở Nội vụ V/v tổng hợp thực trạng giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập và sự nghiệp y tế để điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế Tải về 92
08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 25/01/2016 Quy định số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND Tải về 174
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Tải về 460
73/2019/NĐ-CP 07/09/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã Tải về 429
145/2020/TT-BCA 29/12/2020 Thông tư số 145/2020/TT-BCA của Bộ Công an: Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí Tải về 108