Nghị định số 47/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2020 về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.
  • Nghị định số 47/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2020 về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.
  • 47/NĐ-CP
  • Chính phủ
  • Thủ tướng Chính phủ
  • 14/02/2022
  • Nghị định
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (172 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
1060/UBND-VP8 17/12/2021 Công văn số 1060/UBND-VP8 ngày 17/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố Tải về 138
192/KH-SNV 25/01/2022 Kế hoạch số 192/KH-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 Tải về 165
193/KH-SNV 25/01/2022 Kế hoạch số 193/KH-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ về Công tác pháp chế năm 2022 Tải về 153
194/KH-SNV 25/01/2022 Kế hoạch số 194/KH-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 Tải về 377
21/TB-UBND 07/02/2022 Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 07/02/2022 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 149
137/KH-SNV 08/01/2022 Kế hoạch số 137/KH-SNV ngày 08/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về những nhiệm vụ, giải pháp tham gia cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nam Định năm 2022 (PCI) Tải về 142
số 2446/KH-SNV 23/11/2021 Kế hoạch số 2446/KH-SNV ngày 23/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Tải về 129
2693/KH-SNV 09/02/2022 Kế hoạch số 2693/KH-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc rà soát, đánh giá, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Tải về 136
134/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch số 134/KH-SNV ngày 17/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 Tải về 232
222/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 222/KH-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ban hành ngày 28/01/2022 Về việc Duy trì,áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2022 Tải về 149
224/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 28/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về 192
04/2022/TT-BCT 28/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về 419
266/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thuộc Sở Y tế Tải về 149
265/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường thuộc Sở Y tế Tải về 110
264/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy thuộc Sở Y tế Tải về 109
263/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu thuộc Sở Y tế Tải về 123
262/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nam Trực thuộc Sở Y tế Tải về 120
261/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc thuộc Sở Y tế Tải về 108
260/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng thuộc Sở Y tế Tải về 120
259/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh thuộc Sở Y tế Tải về 135