Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  • Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
  • 18-NQ/TW
  • Ban chấp hành trung ương
  • Tổng bí thư: Nguyễn Phú Trọng
  • 25/10/2017
  • Nghị Quyết
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (2322 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
19-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về viếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 5779
119/KH-UBND 22/10/2021 Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022 Tải về 206
05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Tải về 2830
04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình tiếp công dân Tải về 1091
4800/QĐ-BYT 12/10/2021 Quyết định ban hành tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời '' thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 '' Tải về 13992
207/TB-UBND 20/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 234
53/QĐ-BNV 20/01/2021 Quyết định số 53/QĐ-BNV ngày 20/01/2021 của Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nội vụ Tải về 352
1113/QĐ-BNV 17/10/2021 Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 Tải về 782
2266/QĐ-UBND 20/10/2021 Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định Tải về 607
2264/QĐ-UBND 20/10/2021 Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định, thuộc Sở Nội vụ Tải về 261
2265/QĐ-UBND 20/10/2021 V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tải về 223
121/KH-UBND 20/10/2021 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 173
09-NQ/TU 15/10/2021 Về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về 722
89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1675
199/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo kết luận của đồng Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 429
202/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Ý Tải về 182
120/KH-UBND 16/10/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 249
2242/QĐ-UBND 15/10/2021 Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp Tải về 574
2155/TB-SNV 15/10/2021 Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2021 Tải về 184
1457/QĐ-CTN 07/08/2021 Quyết định số 1457/QĐ-CTN ngày 07/8/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 01 gia đình) Tải về 179