Quyết định 672/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
  • 672/QĐ-UBND
  • Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 05/04/2022
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (46 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
544/HD-BTĐKT 23/03/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Tải về 1908
121/HD-BTĐKT 13/01/2022 Hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Tải về 53
111/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định về việc công nhận, giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2022 Tải về 46
39/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về 114
544/HD-BTĐKT 23/03/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tải về 388
693/HD-SNV 05/04/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Tải về 442
251/KH-BNV 29/03/2022 Ban hành Kếhoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 Tải về 79
2193/QĐ-SNV 21/10/2021 Quyết định số 2193/QĐ-SNV ngày 21/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 46
11/2021/TT-BLĐTBXH 30/09/2021 Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện Tải về 225
554/QĐ-UBND 21/03/2022 Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án mở rộng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định Tải về 142
542/QĐ-UBND 21/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định Tải về 132
468/HD-SNV 11/03/2022 Hướng dẫn về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Tải về 90
03/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Tải về 1968
182/QĐ-BNV 12/03/2022 Quyết định số 182/QĐ-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022. Tải về 76
14/KH-UBND 25/01/2022 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Tải về 162
02/KH-HĐTĐKT 07/03/2022 Kế hoạch công tác của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022 Tải về 169
03/2022/TT-BTNMT 28/02/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Tải về 68
04/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022 Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Tải về 389
415/SNV-BTĐKT 03/03/2022 Về việc cung cấp biểu mẫu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên tỉnh Nam Định năm 2022 Tải về 77
24/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022 Tải về 152