Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"
  • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"
  • 1497/QĐ-TTg
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Phạm Minh Chính
  • 09/10/2021
  • Quyết định
  • Thi đua - Khen thưởng
  • Tải về (177 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
2611/HD-BTĐKT 06/10/2021 Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” Tải về 387
2151/SNV-TCBM 14/10/2021 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021 Tải về 232
197/TB-UBND 12/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh CThông báo kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 187
2228/QĐ-UBND 15/10/2021 Về việc bãi bỏ phần quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng, tạiQuyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Thi đua –Khen thưởng,thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 207
2229/QĐ-UBND 15/10/2021 Về việc bãi bỏ phần quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, tại Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10năm 2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Tôn giáo,thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 197
2153/TB-SNV 15/10/2021 Về việc giao nhiệm vụ, phân công lịch làm việc đối với công chức thuộc Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Tải về 217
17/TB-SNV 06/01/2021 Thông báo số 17/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở nội vụ v/v Giao nhiệm vụ và phân công lịch làm việc tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tải về 203
1803/QĐ-UBND 27/08/2019 Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức,viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tải về 214
2106/QĐ-UBND 30/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Tải về 261
46/2021/QĐ-UBND 13/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định Tải về 276
10/TB-HĐKTSH 12/10/2021 Thông báo về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp tỉnh năm 2021 Tải về 249
08/TB-HĐKTSH 12/10/2021 Thông báo về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp huyện năm 2021 Tải về 246
2085/SNV-CCVC 05/10/2021 V/v tuyển dụng lại công chức, viên chức,cán bộ, công chức cấp xã Tải về 409
5034/BNV-CQĐP 07/10/2021 Công văn số 5034/BNV-CQĐP ngày 07/10/2021 của Bộ Nội vụ v/v thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Tải về 410
34/CT-UBND 07/10/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 Tải về 200
2082/SNV-CCVC 04/10/2021 Công văn số 2082/SNV-CCVC ngày 04/10/2021 về việc kiểm soát xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ Tải về 341
10272/VBHN-VPCP 27/09/2017 Về Kiểm soát thủ tục hành chính Tải về 260
10/2021/TT-BVHTTDL 05/10/2021 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 404
Quyết định 44/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 278
45/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 283