Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định QĐ v/v thành lập Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Giao Thủy, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Hải Hậu, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Nghĩa Hưng, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Vụ Bản và Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành phố Nam Định
  • Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định QĐ v/v thành lập Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Giao Thủy, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Hải Hậu, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Nghĩa Hưng, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Vụ Bản và Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành phố Nam Định
  • 1207/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh
  • Chủ tịch: Phạm Đình Nghị
  • 05/07/2022
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (141 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
766/QĐ-TTg 23/06/2020 Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử Tải về 828
02/2022/TT-BVHTTDL 01/07/2022 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện Tải về 1139
16/2022/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Tải về 154
1200/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về 179
06/2022/TT-BNV 28/06/2022 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Tải về 659
765/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ Tải về 206
430/UBND-VP8 28/06/2022 Văn bản số 430/UBND-VP8 ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc hợp đồng với nhân viên y tế trường học Tải về 199
1175/QĐ-UBND 28/06/2022 Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về 159
1187/SNV-CCVC 28/06/2022 Văn bản số 1187/SNV-CCVC ngày 28/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tạm xếp hạng và phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Tải về 424
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng Tải về 445
168/BC-UBND 22/06/2022 Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Tổng kết, đánh giá tổ chức,hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 Tải về 879
1159/SNV-CCVC 22/06/2022 Công văn số 1159/SNV-CCVC ngày 22/6/2022 của Sở Nội vụ V/v thu thập Phiếu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Tải về 440
29/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo V/v tổ chức thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 211
28/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo Kết quả thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 242
30/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo số 30/TB-HĐTDL ngày 22/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 414
1134/QĐ-SNV 17/06/2022 Quyết định số 1134/QĐ-SNV ngày 17/6/2022 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Tải về 133
1125/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Tải về 151
1126/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Trung cấp Y tế, trực thuộc Sở Y tế Tải về 292
1124/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo,quản lý Tải về 327
393/UBND-VP8 17/06/2022 Văn bản số 393/UBND-VP8 ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN viên chức hạng III lên hạng II chuyên ngành y tế năm 2022 Tải về 178