Quyết định số 2223/QĐ-SNV ngày 26/10/2021 của Sở Nội vụ về việc thành lập Tổ công tác chuyển đổi số Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày22/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  • Quyết định số 2223/QĐ-SNV ngày 26/10/2021 của Sở Nội vụ về việc thành lập Tổ công tác chuyển đổi số Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày22/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  • 2223/QĐ-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Giám đốc Triệu Đức Hạnh
  • 26/10/2021
  • Quyết định
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (255 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
214/TB-UBND 01/11/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ngày 01/11/2021 tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 179
2279/TB-SNV 01/11/2021 Thông báo số 2279/TB-SNV ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về tiếp tục quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 Tải về 177
285/TB-VPCP 27/10/2021 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Tải về 172
279-BS/TU 25/10/2021 Bản sao Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm Tải về 188
21-KL/TW 25/10/2021 Bản sao Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Tải về 2672
215- CV/BTGTU 27/10/2021 Công văn số 215- CV/BTGTU ngày 27/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 Tải về 168
611-QĐ/TU 04/12/2017 Quy định số 611-QĐ/TU ngày 04/12/2017 của Tỉnh uỷ Nam Định về chế độ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ Tải về 314
2698/QĐ-UBND 23/11/2017 Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 175
213/TB-UBND 28/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND ngày 28/10/2021 tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Nam Định Tải về 177
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm Tải về 3619
2187/SNV-TB 21/10/2021 Thông báo số 2187/SNV-TB ngày 21/10/2021 của Sở Nội vụ Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 244
212/TB-UBND 27/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 182
125/KH-UBND 28/10/2021 KH phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” Tải về 231
2331/QĐ-UBND 28/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp Tải về 233
2332/QĐ-UBND 28/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp Tải về 229
1991/SNV-XDCQ 20/09/2021 Công văn số 1991/SNV-XDCQ ngày 20/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc tham mưu xử lý đề nghị của Hội truyền thống Huyện ủy Nam Trực Tải về 187
210/TB-UBND 26/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Nam Định Tải về 181
2280/QĐ-UBND 22/10/2021 Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định ngành/chuyên ngành đào tạo đối với người dự tuyển vào các chức danh công chức cấp xã trong kỳ tuyển dụng năm 2021 của UBND huyện Hải Hậu Tải về 218
2276/QĐ-UBND 21/10/2021 Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức, năm 2021 Tải về 255
122/KH-UBND 22/10/2021 Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về 333