Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định Về việc bãi bỏ phần quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng, tạiQuyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Thi đua –Khen thưởng,thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • Về việc bãi bỏ phần quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng, tạiQuyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Thi đua –Khen thưởng,thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • 2228/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Chủ tịch: Phạm Đình Nghị
  • 15/10/2021
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (207 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
2229/QĐ-UBND 15/10/2021 Về việc bãi bỏ phần quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, tại Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10năm 2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Tôn giáo,thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 198
2153/TB-SNV 15/10/2021 Về việc giao nhiệm vụ, phân công lịch làm việc đối với công chức thuộc Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Tải về 217
17/TB-SNV 06/01/2021 Thông báo số 17/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở nội vụ v/v Giao nhiệm vụ và phân công lịch làm việc tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tải về 204
1803/QĐ-UBND 27/08/2019 Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức,viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tải về 214
2106/QĐ-UBND 30/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Tải về 261
46/2021/QĐ-UBND 13/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định Tải về 276
10/TB-HĐKTSH 12/10/2021 Thông báo về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp tỉnh năm 2021 Tải về 249
08/TB-HĐKTSH 12/10/2021 Thông báo về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp huyện năm 2021 Tải về 246
2085/SNV-CCVC 05/10/2021 V/v tuyển dụng lại công chức, viên chức,cán bộ, công chức cấp xã Tải về 409
5034/BNV-CQĐP 07/10/2021 Công văn số 5034/BNV-CQĐP ngày 07/10/2021 của Bộ Nội vụ v/v thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Tải về 410
34/CT-UBND 07/10/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 Tải về 200
2082/SNV-CCVC 04/10/2021 Công văn số 2082/SNV-CCVC ngày 04/10/2021 về việc kiểm soát xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ Tải về 341
10272/VBHN-VPCP 27/09/2017 Về Kiểm soát thủ tục hành chính Tải về 260
10/2021/TT-BVHTTDL 05/10/2021 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 404
Quyết định 44/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 278
45/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 283
108/KH-UBND 23/09/2021 Danh sách viên chức đề nghị tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Tải về 364
108/KH-UBND 23/09/2021 Kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức năm 2021 Tải về 508
03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra chính phủ v/v Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương Tải về 1177
14-KL/TW 22/09/2021 Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của BCH trung ương về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Tải về 2194