Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp
  • Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp
  • 2242/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 15/10/2021
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (572 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
2155/TB-SNV 15/10/2021 Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2021 Tải về 182
1457/QĐ-CTN 07/08/2021 Quyết định số 1457/QĐ-CTN ngày 07/8/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 01 gia đình) Tải về 179
1157/QĐ-CTN 30/06/2021 Quyết định số 1157/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 01 gia đình) Tải về 258
1147/QĐ-CTN 30/06/2021 Quyết định số 1147/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 08 gia đình) Tải về 195
1473/QĐ-TTg 10/09/2021 Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho 06 cá nhân) Tải về 224
1471/QĐ-TTg 10/09/2021 Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho 08 tập thể và 21 cá nhân) Tải về 300
1269/QĐ-TTg 20/07/2021 Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định) Tải về 182
1208/QĐ-TTg 14/07/2021 Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Tỉnh Nam Định) Tải về 217
1154/QĐ-TTg 12/07/2021 Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Nhân dân và cán bộ huyện Vụ Bản) Tải về 178
1497/QĐ-TTg 09/10/2021 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" Tải về 158
2611/HD-BTĐKT 06/10/2021 Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” Tải về 369
2151/SNV-TCBM 14/10/2021 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021 Tải về 212
197/TB-UBND 12/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh CThông báo kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 171
2228/QĐ-UBND 15/10/2021 Về việc bãi bỏ phần quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng, tạiQuyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Thi đua –Khen thưởng,thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 184
2229/QĐ-UBND 15/10/2021 Về việc bãi bỏ phần quyết định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, tại Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10năm 2008 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Tôn giáo,thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 175
2153/TB-SNV 15/10/2021 Về việc giao nhiệm vụ, phân công lịch làm việc đối với công chức thuộc Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Tải về 196
17/TB-SNV 06/01/2021 Thông báo số 17/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở nội vụ v/v Giao nhiệm vụ và phân công lịch làm việc tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tải về 180
1803/QĐ-UBND 27/08/2019 Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt danh sách cán bộ, công chức,viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tải về 186
2106/QĐ-UBND 30/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Tải về 236
46/2021/QĐ-UBND 13/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định Tải về 244