Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định
  • Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định
  • 2266/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 20/10/2021
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (604 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
2264/QĐ-UBND 20/10/2021 Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định, thuộc Sở Nội vụ Tải về 259
2265/QĐ-UBND 20/10/2021 V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Tải về 223
121/KH-UBND 20/10/2021 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 170
09-NQ/TU 15/10/2021 Về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về 718
89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1656
199/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo kết luận của đồng Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 428
202/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Ý Tải về 180
120/KH-UBND 16/10/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 247
2242/QĐ-UBND 15/10/2021 Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định, thuộc Sở Tư pháp Tải về 573
2155/TB-SNV 15/10/2021 Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2021 Tải về 182
1457/QĐ-CTN 07/08/2021 Quyết định số 1457/QĐ-CTN ngày 07/8/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 01 gia đình) Tải về 179
1157/QĐ-CTN 30/06/2021 Quyết định số 1157/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 01 gia đình) Tải về 258
1147/QĐ-CTN 30/06/2021 Quyết định số 1147/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 08 gia đình) Tải về 195
1473/QĐ-TTg 10/09/2021 Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho 06 cá nhân) Tải về 224
1471/QĐ-TTg 10/09/2021 Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho 08 tập thể và 21 cá nhân) Tải về 300
1269/QĐ-TTg 20/07/2021 Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định) Tải về 182
1208/QĐ-TTg 14/07/2021 Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Tỉnh Nam Định) Tải về 217
1154/QĐ-TTg 12/07/2021 Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Nhân dân và cán bộ huyện Vụ Bản) Tải về 178
1497/QĐ-TTg 09/10/2021 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" Tải về 158
2611/HD-BTĐKT 06/10/2021 Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” Tải về 369