Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thuộc Sở Y tế
  • Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thuộc Sở Y tế
  • 266/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 28/01/2022
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (165 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
265/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường thuộc Sở Y tế Tải về 121
264/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy thuộc Sở Y tế Tải về 120
263/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu thuộc Sở Y tế Tải về 132
262/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nam Trực thuộc Sở Y tế Tải về 133
261/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc thuộc Sở Y tế Tải về 116
260/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng thuộc Sở Y tế Tải về 134
259/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh thuộc Sở Y tế Tải về 146
258/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản thuộc Sở Y tế Tải về 123
257/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên thuộc Sở Y tế Tải về 126
2/2022/TT-BNV 29/01/2022 Thông tư số: 2/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng Tải về 306
336/BGDĐT-NGCBQLGD 27/01/2022 V/v một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tải về 2474
02/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 Ban hành uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Tải về 137
17/TB-UBND 25/01/2022 Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định Tải về 161
35/UBND-VP8 20/01/2022 Công văn số 35/UBND - VP8 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Trung ương trong dịp Tết Nhâm Dần Tải về 151
26/UBND-VP8 17/01/2022 Văn bản số 26/UBND-VP8 ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2022 Tải về 336
01/TB-HĐTĐKT 19/01/2022 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Tải về 555
06/QĐ-TTg 06/01/2022 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về 1563
11/QĐ-VPCP 15/01/2022 Ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về 234
4223/QĐ-BNV 30/11/2016 Quyết định số 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Tải về 374
2336/KH-SNV 09/11/2021 Kế hoạch số 2336/KH-SNV ngày 09/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 Tải về 196