Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định
  • Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định
  • 46/2021/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Phạm Đình Nghị
  • 13/10/2021
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (272 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
10/TB-HĐKTSH 12/10/2021 Thông báo về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp tỉnh năm 2021 Tải về 247
08/TB-HĐKTSH 12/10/2021 Thông báo về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp huyện năm 2021 Tải về 242
2085/SNV-CCVC 05/10/2021 V/v tuyển dụng lại công chức, viên chức,cán bộ, công chức cấp xã Tải về 406
5034/BNV-CQĐP 07/10/2021 Công văn số 5034/BNV-CQĐP ngày 07/10/2021 của Bộ Nội vụ v/v thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Tải về 403
34/CT-UBND 07/10/2021 Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 Tải về 197
2082/SNV-CCVC 04/10/2021 Công văn số 2082/SNV-CCVC ngày 04/10/2021 về việc kiểm soát xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ Tải về 331
10272/VBHN-VPCP 27/09/2017 Về Kiểm soát thủ tục hành chính Tải về 257
10/2021/TT-BVHTTDL 05/10/2021 Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 398
Quyết định 44/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 274
45/2021/QĐ-UBND 05/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 281
108/KH-UBND 23/09/2021 Danh sách viên chức đề nghị tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 Tải về 362
108/KH-UBND 23/09/2021 Kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức năm 2021 Tải về 503
03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra chính phủ v/v Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương Tải về 1175
14-KL/TW 22/09/2021 Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của BCH trung ương về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Tải về 2181
2109/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết đinh số 2109/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh v/v Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định Tải về 193
2057/SNV-TCBM 30/09/2021 V/v lưu ý một số nội dung về bổ nhiệm và xếp lương viên chức theo Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về 588
1015/QĐ-BNV 29/09/2021 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Nam Định năm 2022 Tải về 350
42/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 299
342-CV/TU 29/09/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 185
651/UBND-VP7 28/09/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải về 219