Quyết định số 91/QĐ-VTLTNN ngày 23/9/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Quyết định công nhận kết quả Kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022
  • Quyết định số 91/QĐ-VTLTNN ngày 23/9/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Quyết định công nhận kết quả Kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022
  • 91/QĐ-VTLTNN
  • Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
  • Cục trưởng: Đặng Thanh Tùng
  • 23/09/2022
  • Quyết định
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (136 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
1759/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Trạm Thủy sản vùng 1, Trạm Thuỷ sản vùng 2 và Trạm Thuỷ sản vùng 3 Tải về 115
824/TB-VTLTNN 19/09/2022 Văn bản số 824/TB-VTLTNN ngày 19/9/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Kết quả Tọa đàm khoa học “Giải mật tài liệu lưu trữ” Tải về 124
56/2022/TT-BTC 16/09/2022 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 6689
1757/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về 162
1917/SNV-CCVC 21/09/2022 Công văn số 1917/SNV-CCVC ngày 21/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tải về 513
1085/QĐ-TTg 15/09/2022 Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 Tải về 263
1675/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tải về 141
1674/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban Quản lý cảng cá Nam Định,trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về 130
1701/QĐ-UBND 14/09/2022 Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Danh mục Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 Tải về 111
1673/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm của các Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện và các Bệnh viện công lập tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên và bệnh viện công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về 205
1679/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Thể thao thành tích cao tỉnh Nam Định thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về 118
1678/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Chẩn đoán,xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tải về 125
1676/QĐ-UBND 12/09/2022 Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định, thuộc Sở Nội vụ Tải về 234
1857/SNV-TCBM 09/09/2022 Văn bản số 1857/SNV-TCBM ngày 09/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 439
111/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 Tải về 211
1046/QĐ-TTg 06/09/2022 Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị Tải về 524
07/2022/TT-BNV 31/08/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ Tải về 473
1833/HD-SNV 07/09/2022 Hướng dẫn số 1833/HD-SNV ngày 07/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc chuyển xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Tải về 269
80-QĐ/TW 18/08/2022 Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Tải về 2948
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử Tải về 350