Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo “Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015” vào hoạt động của Sở nội vụ”
  • Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo “Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015” vào hoạt động của Sở nội vụ”
  • 720/QĐ-SNv
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 13/09/2019
  • Quyết định
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (632 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019
Mã số: 1155/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 09/10/2019
Danh bạ điện thoại
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/04/2019
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Mã số: 1049/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 11/09/2019