Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  • Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  • 378/QĐ-TTg
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Phạm Minh Chính
  • 23/03/2022
  • Quyết định
  • Thi đua - Khen thưởng
  • Tải về (270 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
671/QĐ-UBND 05/04/2022 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện tỉnh, thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Tải về 152
669/QĐ-UBND 05/04/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm văn hoá, điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Tải về 190
670/QĐ-UBND 05/04/2022 Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số1700/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004của UBND tỉnhNam Định vềviệc thành lập Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường,thuộc SởTài nguyên và Môi trường Tải về 139
672/QĐ-UBND 05/04/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về 163
544/HD-BTĐKT 23/03/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Tải về 2075
121/HD-BTĐKT 13/01/2022 Hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Tải về 179
111/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định về việc công nhận, giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2022 Tải về 206
39/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoạch biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tải về 486
544/HD-BTĐKT 23/03/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tải về 540
693/HD-SNV 05/04/2022 Hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 - 2025 Tải về 605
251/KH-BNV 29/03/2022 Ban hành Kếhoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 Tải về 287
2193/QĐ-SNV 21/10/2021 Quyết định số 2193/QĐ-SNV ngày 21/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 171
11/2021/TT-BLĐTBXH 30/09/2021 Thông tư số 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện Tải về 1185
554/QĐ-UBND 21/03/2022 Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án mở rộng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định Tải về 310
542/QĐ-UBND 21/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định Tải về 349
468/HD-SNV 11/03/2022 Hướng dẫn về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 Tải về 202
03/2022/TT-BNV 12/03/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Tải về 3907
182/QĐ-BNV 12/03/2022 Quyết định số 182/QĐ-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2022. Tải về 235
14/KH-UBND 25/01/2022 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Tải về 340
02/KH-HĐTĐKT 07/03/2022 Kế hoạch công tác của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022 Tải về 481