Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019
  • Thông báo công khai ngân sách quý 3-2019
  • 1155/TB-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Trần Thị Thúy Hiền
  • 09/10/2019
  • Thông báo
  • Tài chính
  • Tải về (127 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Danh bạ điện thoại
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/04/2019
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Mã số: 1049/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 11/09/2019
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019