Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 07/02/2022 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  • Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 07/02/2022 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  • 21/TB-UBND
  • UBND tỉnh
  • Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định
  • 07/02/2022
  • Thông báo
  • Khác
  • Tải về (167 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
137/KH-SNV 08/01/2022 Kế hoạch số 137/KH-SNV ngày 08/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về những nhiệm vụ, giải pháp tham gia cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Nam Định năm 2022 (PCI) Tải về 162
số 2446/KH-SNV 23/11/2021 Kế hoạch số 2446/KH-SNV ngày 23/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 Tải về 142
2693/KH-SNV 09/02/2022 Kế hoạch số 2693/KH-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc rà soát, đánh giá, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Tải về 147
134/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch số 134/KH-SNV ngày 17/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 Tải về 260
222/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 222/KH-SNV của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định ban hành ngày 28/01/2022 Về việc Duy trì,áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2022 Tải về 165
224/KH-SNV 28/01/2022 Kế hoạch số 224/KH-SNV ngày 28/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 Tải về 217
04/2022/TT-BCT 28/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về 476
266/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thuộc Sở Y tế Tải về 168
265/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường thuộc Sở Y tế Tải về 125
264/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy thuộc Sở Y tế Tải về 128
263/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu thuộc Sở Y tế Tải về 136
262/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nam Trực thuộc Sở Y tế Tải về 137
261/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc thuộc Sở Y tế Tải về 116
260/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng thuộc Sở Y tế Tải về 136
259/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh thuộc Sở Y tế Tải về 148
258/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản thuộc Sở Y tế Tải về 125
257/QĐ-UBND 28/01/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên thuộc Sở Y tế Tải về 127
2/2022/TT-BNV 29/01/2022 Thông tư số: 2/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng Tải về 308
336/BGDĐT-NGCBQLGD 27/01/2022 V/v một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tải về 2495
02/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 Ban hành uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Tải về 138