Thông báo số 1371/TB-SNV ngày 14/7/2022 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022
  • Thông báo số 1371/TB-SNV ngày 14/7/2022 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022
  • 1371/TB-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 14/07/2022
  • Văn bản Công khai ngân sách
  • Khác
  • Tải về (156 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
19/2022/QĐ-UBND 19/07/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định v/v bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh Tải về 218
209-BC/TU 15/07/2022 Báo cáo số 209-BC/TU ngày 15/7/2022 của Tỉnh uỷ Nam Định sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 15/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 336
69-QĐ/TW 06/07/2022 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Tải về 7833
18/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định Tải về 154
76/2022/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị quyết số 76/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học Tải về 429
08/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin Tải về 445
07/2022/TT-BTTTT 30/06/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Tải về 322
03/2022/TT-BVHTTDL 08/07/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở Tải về 346
85/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nam Định Tải về 181
1223/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tải về 186
1222/QĐ-UBND 07/07/2022 Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tải về 169
01/CTPH-SNV-ĐTN 29/06/2022 Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SNV-ĐTN ngày 29/6/2022 giữa Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2026 Tải về 325
1208/QĐ-UBND 05/07/2022 Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức lại Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và đổi tên thành Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về 154
1207/QĐ-UBND 05/07/2022 Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định QĐ v/v thành lập Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở hợp nhất Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Giao Thủy, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Hải Hậu, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Nghĩa Hưng, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản huyện Vụ Bản và Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành phố Nam Định Tải về 141
766/QĐ-TTg 23/06/2020 Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử Tải về 828
02/2022/TT-BVHTTDL 01/07/2022 Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện Tải về 1140
16/2022/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Tải về 154
1200/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về 179
06/2022/TT-BNV 28/06/2022 Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Tải về 659
765/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ Tải về 207