Thông báo số 2121/TB-SNV ngày 14/10/2022 của Sở Nội vụ v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2022
  • Thông báo số 2121/TB-SNV ngày 14/10/2022 của Sở Nội vụ v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2022
  • 2121/TB-SNV
  • Sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 14/10/2022
  • Văn bản Công khai ngân sách
  • Khác
  • Tải về (73 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
16/2022/TT-BCT 10/10/2022 Thông tư số 16/2022/TT-BCT ngày 10/10/2022 của Bộ Công thương quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương Tải về 69
14/2022/TT-BKHCN 11/10/2022 Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-HKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Tải về 356
03/2022/TT-BXD 27/09/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 253
2070/QĐ-SNV 11/10/2022 Quyết định số 2070/QĐ-SNV ngày 11/10/2022 của Sở Nội vụ về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Tải về 100
1062/QĐ-CTN 16/09/2022 Quyết định số 1062/QĐ-CTN ngày 16/9/2022 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Tải về 110
05/2022/TT-BTP 05/09/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 của Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý Tải về 158
129/KH-UBND 27/09/2022 Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 Tải về 111
1778/QĐ-UBND 27/09/2022 Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản,thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tải về 110
710/QĐ-TTg 13/06/2022 Quyết định số 710/QĐ-TTg ngày 13/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" Tải về 92
1041/QĐ-TTg 31/08/2022 Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Tải về 111
949/QĐ-TTg 09/08/2022 Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 09/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Tải về 221
948/QĐ-TTg 09/08/2022 Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 09/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Tải về 176
1063/QĐ-CTN 16/09/2022 Quyết định số 1063/QĐ-CTN ngày 16/9/2022 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba Tải về 147
91/QĐ-VTLTNN 23/09/2022 Quyết định số 91/QĐ-VTLTNN ngày 23/9/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Quyết định công nhận kết quả Kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Tải về 108
1759/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập Trạm Thuỷ sản liên vùng, trực thuộc Chi cục Thuỷ sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Trạm Thủy sản vùng 1, Trạm Thuỷ sản vùng 2 và Trạm Thuỷ sản vùng 3 Tải về 93
824/TB-VTLTNN 19/09/2022 Văn bản số 824/TB-VTLTNN ngày 19/9/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Kết quả Tọa đàm khoa học “Giải mật tài liệu lưu trữ” Tải về 103
56/2022/TT-BTC 16/09/2022 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 6146
1757/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định, thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về 139
1917/SNV-CCVC 21/09/2022 Công văn số 1917/SNV-CCVC ngày 21/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tải về 482
1085/QĐ-TTg 15/09/2022 Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 Tải về 232