Thông báo số 30/TB-HĐTDL ngày 22/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022
  • Thông báo số 30/TB-HĐTDL ngày 22/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022
  • 30/TB-HĐTDL
  • Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022
  • Phó chủ tịch HĐ- Giám đốc Sở Nội vụ: Triệu Đức Hạnh
  • 22/06/2022
  • Thông báo
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Tải về (414 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
1134/QĐ-SNV 17/06/2022 Quyết định số 1134/QĐ-SNV ngày 17/6/2022 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Tải về 133
1125/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Tải về 151
1126/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Trung cấp Y tế, trực thuộc Sở Y tế Tải về 292
1124/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo,quản lý Tải về 327
393/UBND-VP8 17/06/2022 Văn bản số 393/UBND-VP8 ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN viên chức hạng III lên hạng II chuyên ngành y tế năm 2022 Tải về 178
1110/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027 Tải về 238
2580/BNV-ĐT 16/06/2022 Văn bản số 2580/BNV-ĐT ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2021-2025 Tải về 261
3348/BTNMT-TCCB 16/06/2022 Văn bản số 3348/BTNMT-TCCB ngày 16/6/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 và hoàn thiện danh sách viên chức dự thi thăng hạng theo chỉ tiêu năm 2020 Tải về 515
2564/BNV-CCVC 16/06/2022 Văn bản số 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học Tải về 963
08/TB-HĐTDL 15/06/2022 về việc tổ chức thi vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ và môn Tin học kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 269
155/TB-UBND 15/06/2022 Danh sách người đủ, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 281
80/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Nam Định năm 2023 Tải về 288
81/KH-UBND 15/06/2022 Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 Tải về 263
29/2022/TT-BTC 03/06/2022 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Tải về 3729
1094/QĐ-UBND 14/06/2022 Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v thành lập Ban giám sát việc tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 199
Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU 02/06/2022 Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về "Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" kèm theo Công văn số 338-CV/BTGTU ngày 02/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tải về 137
31/QĐ-VPUBND 14/06/2022 Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 14/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định Tải về 129
05/TB-HĐTDL 13/06/2022 Thông báo số 05/TB-HĐTDL ngày 13/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 tỉnh Nam Định về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ, môn Tin học Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 395
09/TB-HĐKT 13/06/2022 Thông báo số 09/TB-HĐKT ngày 13/6/2022 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về Kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Tải về 150
79/KH-UBND 13/06/2022 Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025 Tải về 193