Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh
  • Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh
  • 01/TB-HĐTĐKT
  • Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 19/01/2022
  • Thông báo
  • Thi đua - Khen thưởng
  • Tải về (628 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
06/QĐ-TTg 06/01/2022 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về 1646
11/QĐ-VPCP 15/01/2022 Ban hành Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về 251
4223/QĐ-BNV 30/11/2016 Quyết định số 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Tải về 401
2336/KH-SNV 09/11/2021 Kế hoạch số 2336/KH-SNV ngày 09/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 Tải về 216
9318/VPCP-KSTT 21/12/2021 Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC Tải về 1624
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về 526
354-QĐ/UBKTTW 22/12/2021 Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Uỷ ban kiểm tra trung ương về việc ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Tải về 2459
37/2021/TT-BYT 31/12/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Tải về 1776
01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Thông tư số 01/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Tải về 878
43/QĐ-TTg 11/01/2022 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" Tải về 378
245/VPCP-KGVX 11/01/2022 Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về 986
70/TB-UBND 12/01/2022 Thông báo số 70/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 178
99/KH-UBND 20/08/2021 Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/08/2021 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 Tải về 168
04/NQ-CP 12/01/2022 Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Tải về 452
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2019/TT-BTC ngày 5/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế Tải về 261
53/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh v/v Về việc bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nam Định thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định Tải về 150
51/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Tải về 194
08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021 27/10/2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng, nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Tải về 930
7068/BNV-CCVC 30/12/2021 v/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính lên CVCC năm 2021 Tải về 299
50-QĐ/TW 27/12/2021 Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ Tải về 1499