Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa
  • Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa
  • 02/2023/TT-BVHTTDL
  • Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  • Bộ trưởng: Nguyễn Văn Hùng
  • 21/02/2023
  • Thông tư
  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Tải về (100 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
374/SNV-CCVC 20/02/2023 Công văn số 374/SNV-CCVC ngày 20/02/2022 của Sở Nội vụ Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ Tải về 227
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 thực hiện dân chủ ở cơ sở Tải về 517
82/QĐ-BNV 15/02/2023 Quyết định số 82/QĐ-BNV ngày 15/02/2023 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 Tải về 104
595/NQ-UBTVQH15 12/09/2022 Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã Tải về 210
27/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Nam Định tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 Tải về 142
71/QĐ-TTg 10/02/2023 phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp “Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II” Tải về 67
20/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ tại chính quyền địa phương Tải về 92
48-KL/TW 30/01/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 Tải về 406
06/2023/TT-BTC 31/01/2023 Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tải về 154
96-QĐ/TW 02/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW năm 2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Tải về 4454
223/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Tải về 88
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ Tải về 535
603-QĐ/TU 03/01/2023 Quy định số 603-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nam Định ngày 03/01/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Tải về 573
206/QĐ-UBND 01/02/2023 Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định Tải về 161
14/2022/TT-BNV 31/12/2022 Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ Tải về 178
32/QĐ-BNV 19/01/2023 Quyết định số 32/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ Tải về 198
04/2023/TT-BTC 19/01/2023 Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội Tải về 877
01/2023/QĐ-UBND 18/01/2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Tải về 175
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 Tải về 412
12/2022/TT-BNV 30/12/2022 Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 1471