Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • 08/2022/TT-BNNPTNT
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Thứ trưởng: Nguyễn Hoàng Hiệp
  • 11/08/2022
  • Thông tư
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (655 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
07/2022/TT-BNNPTNT 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tải về 362
18/2022/TT-BKHĐT 08/08/2022 Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo,quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương Tải về 330
42/2022/TT-BTC 06/07/2022 Thông tư số 42/2022/TT-BTC, ngày 06/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về 223
07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ Tải về 116
04/2022/QH15 14/06/2022 Luật Cảnh sát cơ động Tải về 88
05/2022/QH15 15/06/2022 Luật Điện ảnh Tải về 100
72-QĐ/TW 18/07/2022 Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc trung ương giai đoạn 2022-2026 Tải về 2832
04/2022/TT-BVHTTDL 28/07/2022 Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 166
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 968
06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022. Tải về 1839
592/QĐ-BNV 01/08/2022 Quyết định số 592/QĐ-BNV ngày 01/8/2022 của Bộ Nội vụ Vềviệc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ -cơ quan Thường trực Cải cách hành chính của Chính phủ Tải về 152
572/QĐ-BNV 22/07/2022 Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 22/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng CP Tải về 173
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 Về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế Tải về 618
04/BNV-VBHN 19/07/2022 Văn bản hợp nhất số 04/BNV-VBHN ngày 19/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư Tải về 399
05/VBHN-BNV 22/07/2022 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNV ngày 22/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Tải về 882
40-KL/TW 18/07/2022 Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 Tải về 1486
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định Tải về 192
26/07/2022 Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1452/SNV-CCVC về tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc Tải về 275
402/UBND-VP7 22/07/2022 Văn bản số 402/UBND-VP7 ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về đồng bộ hệ thống thông tin quản lý điều hành và hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Tải về 117
1371/TB-SNV 14/07/2022 Thông báo số 1371/TB-SNV ngày 14/7/2022 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 Tải về 133