Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
  • Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
  • 2/2023/TT-BNV, 02/2023/TT-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Bộ trưởng: Phạm Thị Thanh Trà
  • 23/03/2023
  • Thông tư
  • Khác
  • Tải về (155 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
271/TM-SNV 07/02/2023 In tờ rơi, làm băng rôn, phướn, pano áp phích tuyên truyền mở rộng thành phố và thành lập phường Tải về 57
31/01/2023 Dự thảo luật đất đai Tải về 39
21/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan đơn vị, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương Tải về 71
01/2023/TT-BNV, 1/2023/TT-BNV 09/03/2023 Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ Tải về 220
495/TB-SNV 07/03/2023 Thông báo số 495/TB-SNV ngày 07/3/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ Tải về 139
15/QĐ-TTLT 20/02/2023 Quyết định số 15/QĐ-TTLT ngày 20/02/2023 của Trung tâm Lưu trữ tỉnh về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định Tải về 51
2516/SNV-T.Tr 02/12/2022 Công văn số 2516/SNV-T.Tr ngày 02/12/2022 v/v áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức Tải về 126
01/KH-HĐTĐKT 24/02/2023 Kế hoạch công tác của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh năm 2023 Tải về 79
01/TB-HĐTĐKT 24/02/2023 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Tải về 66
02/03/2023 (DỰ THẢO) Tờ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” Tải về 72
02/03/2023 (DỰ THẢO) PHỤ LỤC I : DANH MỤC CÁC PHIÊN HIỆU ĐƠN VỊ THANH NIÊN XUNG PHONG Tải về 173
02/03/2023 (DỰ THẢO) Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Tải về 279
02/03/2023 (DỰ THẢO) Nghị định Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” Tải về 108
02/03/2023 (DỰ THẢO) Tờ trình dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Tải về 202
04/BB-VP 30/12/2022 Biên bản số 04/BB-VP ngày 30/12/2022 họp lãnh đạo Sở Nội vụ về kết quả mua sắm tài sản năm 2022 Tải về 53
233/TB-SNV 31/01/2023 Thông báo số 233/TB-SNV ngày 31/01/2023 v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và năm 2022 Tải về 50
79/QĐ-SNV 06/01/2023 Quyết định số 79/QĐ-SNV ngày 06/01/2023 v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 Tải về 54
03/2023/TT-BYT 17/02/2023 Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập Tải về 642
06/2023/NĐ-CP 21/02/2023 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức Tải về 414
29/KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 Tải về 107