Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra chính phủ v/v Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
  • Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra chính phủ v/v Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại thanh tra chinh phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra,tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
  • 03/2021/TT-TTCP
  • Thanh tra chính phủ
  • Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong
  • 30/09/2021
  • Thông tư
  • Thanh tra
  • Tải về (1175 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
14-KL/TW 22/09/2021 Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của BCH trung ương về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Tải về 2181
2109/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết đinh số 2109/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh v/v Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định Tải về 193
2057/SNV-TCBM 30/09/2021 V/v lưu ý một số nội dung về bổ nhiệm và xếp lương viên chức theo Thông tư số 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về 588
1015/QĐ-BNV 29/09/2021 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Nam Định năm 2022 Tải về 350
42/2021/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tải về 299
342-CV/TU 29/09/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 185
651/UBND-VP7 28/09/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải về 219
111/KH-UBND 29/09/2021 Cải cách hành chính tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2025 Tải về 236
2084/QĐ-UBND 28/09/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 Tải về 247
41/2021/QĐ-UBND 27/09/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định Tải về 239
4790/BC-BNV 27/09/2021 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 Tải về 293
229/QĐ-SNV 19/01/2021 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 Tải về 195
1030/QĐ-SNV 26/04/2021 về việc công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 Tải về 173
1467/TB-SNV 15/07/2021 về việc thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2021 Tải về 169
1765/QĐ-SNV 19/08/2021 về việc công khai dự toán bổ sung năm 2021 Tải về 197
978/TB-SNV 14/04/2021 Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 Tải về 181
08-KL/TW 15/06/2021 Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Tải về 559
1398-CV/BTCTW 04/08/2021 Công văn số 1398-CV/BTCTW ngày 04/8/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về độ tuổi rà soát và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 Tải về 1002
06-HD/BTCTW 26/07/2021 Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Tải về 597
06-HD/BTCTW 26/07/2021 Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Tải về 1504