Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
  • Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
  • 06/2022/TT-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Bộ trưởng: Phạm Thị Thanh Trà
  • 28/06/2022
  • Thông tư
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (659 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
765/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ Tải về 207
430/UBND-VP8 28/06/2022 Văn bản số 430/UBND-VP8 ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc hợp đồng với nhân viên y tế trường học Tải về 199
1175/QĐ-UBND 28/06/2022 Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tải về 159
1187/SNV-CCVC 28/06/2022 Văn bản số 1187/SNV-CCVC ngày 28/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tạm xếp hạng và phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các ĐVSNCL thuộc UBND cấp huyện Tải về 424
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng Tải về 445
168/BC-UBND 22/06/2022 Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Tổng kết, đánh giá tổ chức,hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 Tải về 879
1159/SNV-CCVC 22/06/2022 Công văn số 1159/SNV-CCVC ngày 22/6/2022 của Sở Nội vụ V/v thu thập Phiếu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã Tải về 441
29/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo V/v tổ chức thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 212
28/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo Kết quả thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 242
30/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo số 30/TB-HĐTDL ngày 22/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 414
1134/QĐ-SNV 17/06/2022 Quyết định số 1134/QĐ-SNV ngày 17/6/2022 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Tải về 133
1125/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Tải về 151
1126/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trường Trung cấp Y tế, trực thuộc Sở Y tế Tải về 292
1124/QĐ-UBND 20/06/2022 Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo,quản lý Tải về 327
393/UBND-VP8 17/06/2022 Văn bản số 393/UBND-VP8 ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN viên chức hạng III lên hạng II chuyên ngành y tế năm 2022 Tải về 178
1110/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định nhiệm kỳ 2022-2027 Tải về 238
2580/BNV-ĐT 16/06/2022 Văn bản số 2580/BNV-ĐT ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2021-2025 Tải về 261
3348/BTNMT-TCCB 16/06/2022 Văn bản số 3348/BTNMT-TCCB ngày 16/6/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 và hoàn thiện danh sách viên chức dự thi thăng hạng theo chỉ tiêu năm 2020 Tải về 515
2564/BNV-CCVC 16/06/2022 Văn bản số 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học Tải về 963
08/TB-HĐTDL 15/06/2022 về việc tổ chức thi vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ và môn Tin học kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Tải về 269