Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
  • Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
  • 37/2021/TT-BYT
  • Bộ Y tế
  • Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long
  • 31/12/2021
  • Thông tư
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (1790 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Thông tư số 01/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Tải về 885
43/QĐ-TTg 11/01/2022 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" Tải về 388
245/VPCP-KGVX 11/01/2022 Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về 986
70/TB-UBND 12/01/2022 Thông báo số 70/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về 179
99/KH-UBND 20/08/2021 Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/08/2021 về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 Tải về 172
04/NQ-CP 12/01/2022 Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Tải về 454
117/2021/TT-BTC 22/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2019/TT-BTC ngày 5/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế Tải về 264
53/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh v/v Về việc bãi bỏ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Nam Định thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định Tải về 151
51/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Tải về 194
08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021 27/10/2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng, nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Tải về 933
7068/BNV-CCVC 30/12/2021 v/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính lên CVCC năm 2021 Tải về 300
50-QĐ/TW 27/12/2021 Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ Tải về 1508
168/NQ-CP 31/12/2021 Nghị Quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021 về một số cơ chế, chính sách phòng, chống dịch COVID - 19 Tải về 205
41/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương Tải về 539
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Tải về 714
23/BNV-CCHC 04/01/2022 V/v triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2021 Tải về 284
04/UBND-VP8 05/01/2022 V/v điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021 Tải về 170
1218/QĐ-BNV 29/11/2021 Phê duyệt Phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 Tải về 262
7068/BNV- CCVC 30/12/2021 Công văn số 7068/BNV- CCVC của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2022 Tải về 1482
11/SNV-TCBM 04/01/2022 Công văn số 11/SNV-TCBM ngày 04/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên CVCC năm 2021 Tải về 307