Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 06/VBHN-BNV
  • Bộ Nội vụ
  • Bộ trưởng: Phạm Thị Thanh Trà
  • 16/08/2022
  • Nghị định
  • Xây dựng Chính quyền
  • Tải về (411 lượt)

Văn bản khác

Mã số Ban hành Trích yếu Tệp đính kèm SL tải
1037/KL-UBPL15 22/08/2022 Kết luận số 1037/KL-UBPL15 ngày 22/8/2022 của Uỷ ban pháp luật Quốc hội khoá XV phiên giải trình về "Việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp" Tải về 201
55/2022/NĐ-CP 23/08/2022 Nghị định 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Tải về 141
13/2022/TT-BTTTT 26/08/2022 Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông Tải về 250
1749/SNV-XDCQ 25/08/2022 Công văn số 1749/SNV-XDCQ ngày 25/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định V/v hướng dẫn thực hiện, lập hồ sơ căn cứ chứng minh và đánh giá mức đạt các Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM giai đoạn 2021-2025 Tải về 225
1574/QĐ-UBND 23/08/2022 Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành Tải về 126
421/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương Tải về 323
08/2022/TT-BNNPTNT 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tải về 654
07/2022/TT-BNNPTNT 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tải về 362
18/2022/TT-BKHĐT 08/08/2022 Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo,quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương Tải về 329
42/2022/TT-BTC 06/07/2022 Thông tư số 42/2022/TT-BTC, ngày 06/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về 223
07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ Tải về 116
04/2022/QH15 14/06/2022 Luật Cảnh sát cơ động Tải về 88
05/2022/QH15 15/06/2022 Luật Điện ảnh Tải về 100
72-QĐ/TW 18/07/2022 Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc trung ương giai đoạn 2022-2026 Tải về 2832
04/2022/TT-BVHTTDL 28/07/2022 Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về 166
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Tải về 968
06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022. Tải về 1839
592/QĐ-BNV 01/08/2022 Quyết định số 592/QĐ-BNV ngày 01/8/2022 của Bộ Nội vụ Vềviệc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ -cơ quan Thường trực Cải cách hành chính của Chính phủ Tải về 152
572/QĐ-BNV 22/07/2022 Quyết định số 572/QĐ-BNV ngày 22/7/2022 của Bộ Nội vụ ban hành khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng CP Tải về 173
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 Về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế Tải về 618