Tìm thấy: 17 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
03/VBHN-BNV 30/05/2022 Văn bản hợp nhất số 03/BNV-VBHN ngày 30/5/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 834
Số 32-KL/TW 30/03/2022 Kết luận Số 32-KL/TW của Ban Bí Thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 296
01/2022/TT-BNV 16/01/2022 Thông tư số 01/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 814
04/2020/TT-BNV 13/10/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 392
683/HD-SNV 06/05/2020 Hướng dẫn số 683/HD-SNV ngày 06/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về thực hiện một số nội dung của Nghị định 93/2019 NĐ- CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Nam Định Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 173
319/SNV-TCBC&TCPCP 09/03/2020 Công văn yêu cầu Chuẩn bị nội dung báo cáo đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ về công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 866
93/2019/NĐ-CP 25/11/2019 Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 416
890/QĐ-UBND 10/05/2016 Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc quy định mức trợ cấp theo hệ số lương hàng tháng cho cán bộ Hội người mù Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 206
03/2013/TT-BNV 16/04/2013 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 232
17-CT/TW 28/08/2012 Về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 1636
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 995
71/2011/QĐ-TTg 20/12/2011 về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các văn bản, hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 182
350/QĐ - UBND 15/08/2011 về việc công nhận Hội có tính chất đặc thù trên phạm vi tỉnh Nam Định Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 181
09-KL/TU 19/07/2011 Kết luận số 09-KL/TU ngày 19/7/2011 của BTV tỉnh ủy Nam Định về Hội có tính chất đặc thù Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 222
68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 Quyết định 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 01/11/2010 về Hội quy định có tính chất đặc thù Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 553
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính Phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 3228
19/2005/NĐ-CP 28/02/2005 Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28-02-2005 của Chính Phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 1354
1