Tìm thấy: 297 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
168/BC-UBND 22/06/2022 Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định Tổng kết, đánh giá tổ chức,hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 107
2580/BNV-ĐT 16/06/2022 Văn bản số 2580/BNV-ĐT ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2021-2025 Xây dựng Chính quyền Tải về 66
423/QĐ-BNV 09/06/2022 Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương Xây dựng Chính quyền Tải về 58
420/QĐ-BNV 02/06/2022 Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương. Xây dựng Chính quyền Tải về 108
05/2022/TT-BNV 23/05/2022 Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 276
04/2022/TT-BNV 23/05/2022 Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 103
03/CT-TTg 11/05/2022 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao Xây dựng Chính quyền Tải về 26
554/QĐ-UBND 21/03/2022 Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án mở rộng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định Xây dựng Chính quyền Tải về 142
2659/SNV-XDCQ 20/12/2021 Công văn số 2659/SNV-XDCQ ngày 20/12/2021 của Sở Nội vụ về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 135
1060/UBND-VP8 17/12/2021 Công văn số 1060/UBND-VP8 ngày 17/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 59
2533/SNV-XDCQ 03/12/2021 Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 83
03/12/2021 BM-01.ĐTB kèm theo công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 52
03/12/2021 BM-02/ĐTBD kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 50
03/12/2021 BM-03/ĐTBD kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 46
03/12/2021 BM-04/ĐTBD kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Trích yếu: Xây dựng Chính quyền Tải về 46
03/12/2021 BM-05/ĐTBD kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 49
03/12/2021 Biểu mẫu số 01 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 49
03/12/2021 Biểu mẫu số 02 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 55
03/12/2021 Biểu mẫu số 03 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 41
03/12/2021 Biểu mẫu số 04 kèm theo Công văn số 2533/SNV-XDCQ ngày 03/12/2021 về thống kê số liệu năm 2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10