Tìm thấy: 130 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
01/2023/TT-BNV, 1/2023/TT-BNV 09/03/2023 Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 89
71/QĐ-TTg 10/02/2023 phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp “Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II” Văn thư - Lưu trữ Tải về 33
10/2022/TT-BNV 19/12/2022 Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu Văn thư - Lưu trữ Tải về 1788
1491/QĐ-TTg 29/11/2022 Quyết định 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ Văn thư - Lưu trữ Tải về 88
34/2022/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định Văn thư - Lưu trữ Tải về 100
91/QĐ-VTLTNN 23/09/2022 Quyết định số 91/QĐ-VTLTNN ngày 23/9/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Quyết định công nhận kết quả Kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 107
824/TB-VTLTNN 19/09/2022 Văn bản số 824/TB-VTLTNN ngày 19/9/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Kết quả Tọa đàm khoa học “Giải mật tài liệu lưu trữ” Văn thư - Lưu trữ Tải về 103
07/2022/TT-BNV 31/08/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 403
765/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ Văn thư - Lưu trữ Tải về 179
09/TB-HĐKT 13/06/2022 Thông báo số 09/TB-HĐKT ngày 13/6/2022 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về Kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 132
07/TB-HĐKT 23/05/2022 Thông báo số 07/TB-HĐKT ngày 23/5/2022 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Thông báo về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 234
370/VTLTNN-NV 10/05/2022 Công văn số 370/VTLTNN-NV về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử Văn thư - Lưu trữ Tải về 899
03/2022/TT-BTNMT 28/02/2022 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Văn thư - Lưu trữ Tải về 206
254/KH-SNV 10/02/2022 Kế hoạch số 254/KH-SNV ngày 10/02/2022 của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 616
14/KH-UBND 25/01/2022 Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 278
69/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị Quyết số 69/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của HĐND tỉnh Nam Định Về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định Văn thư - Lưu trữ Tải về 134
2106/QĐ-UBND 30/09/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Văn thư - Lưu trữ Tải về 236
909/QĐ-BNV 27/08/2021 Quyết định số 909/QĐ-BNV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ Văn thư - Lưu trữ Tải về 220
41 /TTLT-NgV 16/08/2021 V/v giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 244
1607/SNV-VTLT 03/08/2021 V/v Hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Văn thư - Lưu trữ Tải về 504
1 2 3 4 5 6 7