Tìm thấy: 26 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
415/SNV-BTĐKT 03/03/2022 Về việc cung cấp biểu mẫu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên tỉnh Nam Định năm 2022 thanh niên Tải về 77
24/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022 thanh niên Tải về 152
64/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030 thanh niên Tải về 419
2456/QĐ-UBND 12/11/2021 Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030 thanh niên Tải về 139
1113/QĐ-BNV 17/10/2021 Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 thanh niên Tải về 567
1875/BC-SNV 30/08/2021 về việc đánh giá thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay thanh niên Tải về 249
256/SNV-CTTN 15/03/2016 Thống kê thanh niên xung phong đề nghị hưởng trợ cấp qui định tại quyết định 40/2011/QĐ-TTg thanh niên Tải về 280
256/SNV-CTTN 15/03/2016 Biểu mẫu kèm theo công văn số 256/SNV-CTTN ngày 15/3/ 2016 về thống kê số liệu TNXP hưởng trợ cấp qui định tại quyết định số 40/2011/QĐ-TTg thanh niên Tải về 266
26/06/2013 Danh sách TNXP đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp đợt 3 thanh niên Tải về 626
26/06/2013 Danh sách TNXP không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp đợt 3 thanh niên Tải về 576
469/SNV-CTTN 13/05/2013 Thông báo kết quả xét duyệt chế độ trợ cấp đối với TNXP thanh niên Tải về 694
451/SNV-CTTN 08/05/2013 Lấy ý kiến xét duyệt chế độ đối với TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cáp hàng tháng thanh niên Tải về 810
331/TB-SNV 02/04/2013 Thông báo kết quả xét duyệt chế độ trợ cấp đối với TNXP thanh niên Tải về 589
02/04/2013 DAnh sách thân nhân của TNXP đã từ trần đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thanh niên Tải về 514
584/HD-SNV 12/06/2012 Hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định thực hiện một số điểm của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTCngày 16/4/2012 của liên bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về thực hiện chế độ trợ cấp đối vớithanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến thanh niên Tải về 2039
255/UBND-VP8 01/06/2012 Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thanh niên Tải về 723
735/QĐ-UBND 28/05/2012 Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định 2011-2020 thanh niên Tải về 823
34/KH-UBND 28/05/2012 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến thanh niên Tải về 998
08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC 16/04/2012 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thanh niên Tải về 1865
2474/QĐ-TTg 30/12/2011 Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 thanh niên Tải về 966
1 2