Tìm thấy: 30 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
29/KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 thanh niên Tải về 49
129/KH-UBND 27/09/2022 Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Nam Định thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 thanh niên Tải về 110
111/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 thanh niên Tải về 180
01/CTPH-SNV-ĐTN 29/06/2022 Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SNV-ĐTN ngày 29/6/2022 giữa Sở Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2026 thanh niên Tải về 274
415/SNV-BTĐKT 03/03/2022 Về việc cung cấp biểu mẫu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên tỉnh Nam Định năm 2022 thanh niên Tải về 196
24/KH-UBND 24/02/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022 thanh niên Tải về 477
64/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030 thanh niên Tải về 675
2456/QĐ-UBND 12/11/2021 Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030 thanh niên Tải về 250
1113/QĐ-BNV 17/10/2021 Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 thanh niên Tải về 780
1875/BC-SNV 30/08/2021 về việc đánh giá thực trạng mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay thanh niên Tải về 443
256/SNV-CTTN 15/03/2016 Thống kê thanh niên xung phong đề nghị hưởng trợ cấp qui định tại quyết định 40/2011/QĐ-TTg thanh niên Tải về 363
256/SNV-CTTN 15/03/2016 Biểu mẫu kèm theo công văn số 256/SNV-CTTN ngày 15/3/ 2016 về thống kê số liệu TNXP hưởng trợ cấp qui định tại quyết định số 40/2011/QĐ-TTg thanh niên Tải về 343
26/06/2013 Danh sách TNXP đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp đợt 3 thanh niên Tải về 706
26/06/2013 Danh sách TNXP không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp đợt 3 thanh niên Tải về 644
469/SNV-CTTN 13/05/2013 Thông báo kết quả xét duyệt chế độ trợ cấp đối với TNXP thanh niên Tải về 762
451/SNV-CTTN 08/05/2013 Lấy ý kiến xét duyệt chế độ đối với TNXP đề nghị hưởng chế độ trợ cáp hàng tháng thanh niên Tải về 882
331/TB-SNV 02/04/2013 Thông báo kết quả xét duyệt chế độ trợ cấp đối với TNXP thanh niên Tải về 671
02/04/2013 DAnh sách thân nhân của TNXP đã từ trần đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thanh niên Tải về 589
584/HD-SNV 12/06/2012 Hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định thực hiện một số điểm của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLTBLĐTBXH-BNV-BTCngày 16/4/2012 của liên bộ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về thực hiện chế độ trợ cấp đối vớithanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến thanh niên Tải về 2147
255/UBND-VP8 01/06/2012 Công văn của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thanh niên Tải về 814
1 2