Tìm thấy: 14 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
43/QĐ-TTg 11/01/2022 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026" Tôn giáo Tải về 345
873/BC-STP 06/08/2021 Báo cáo số 873/BC-STP ngày 06/08/2021 của Sở Tư pháp v/v Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tôn giáo Tải về 220
02/QCPH-BNV-BVHTTDL 06/12/2019 Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng Tôn giáo Tải về 2017
15/2019/TT-BTTTT 05/12/2019 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Tôn giáo Tải về 170
219/QĐ-TTg 21/02/2019 Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Tôn giáo Tải về 211
198/QĐ-BNV 31/01/2018 Về việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ủy quyền cho Trưởng ban Ban tôn giáo Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Tải về 239
199/QĐ-BNV 31/01/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ Tôn giáo Tải về 507
162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Tải về 1306
306/QĐ-TTg 08/03/2017 Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 8/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Tải về 198
18/11/2016 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Tải về 482
04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/05/2014 Thông tư liên tịch 04/2014 hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo Tải về 380
1940/CT-TTg 31/12/2008 Chỉ thị số 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến Tôn giáo Tôn giáo Tải về 1404
1940/2008/CT-TTg 31/12/2008 Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg về nhà đất liên quan đến tôn giáo Tôn giáo Tải về 487
01/2005/CT-TTg 04/02/2005 về công tác đối với đạo Tin lành Tôn giáo Tải về 218
1