Tìm thấy: 382 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
82/QĐ-BNV 15/02/2023 Quyết định số 82/QĐ-BNV ngày 15/02/2023 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 Cải cách hành chính Tải về 50
158/KH-UBND 30/12/2022 Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2023 Cải cách hành chính Tải về 49
2657/KH-SNV 22/12/2022 Kế hoạch số 2657/KH-SNV ngày 22/12/2022 Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nội vụ Cải cách hành chính Tải về 95
104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công Cải cách hành chính Tải về 414
905/QĐ-BNV 17/11/2022 Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17/11/2022 của Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030" Cải cách hành chính Tải về 128
876/QĐ-BNV 10/11/2022 Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”giai đoạn 2022 -2030 Cải cách hành chính Tải về 201
2269/HD-SNV 03/11/2022 Hướng dẫn số 2269/HD-SNV ngày 03/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 93
144/KH-UBND 27/10/2022 Kế hoạch 144/KH-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định Cải cách hành chính Tải về 75
1967/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định Cải cách hành chính Tải về 55
1955/QĐ-UBND 25/10/2022 Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022 – 2025 Cải cách hành chính Tải về 73
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Cải cách hành chính Tải về 454
1085/QĐ-TTg 15/09/2022 Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 Cải cách hành chính Tải về 231
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử Cải cách hành chính Tải về 299
1574/QĐ-UBND 23/08/2022 Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành Cải cách hành chính Tải về 124
592/QĐ-BNV 01/08/2022 Quyết định số 592/QĐ-BNV ngày 01/8/2022 của Bộ Nội vụ Vềviệc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ -cơ quan Thường trực Cải cách hành chính của Chính phủ Cải cách hành chính Tải về 146
402/UBND-VP7 22/07/2022 Văn bản số 402/UBND-VP7 ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về đồng bộ hệ thống thông tin quản lý điều hành và hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Cải cách hành chính Tải về 117
31/QĐ-VPUBND 14/06/2022 Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 14/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định Cải cách hành chính Tải về 107
41/KH-BCĐ 31/05/2022 Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 31/5/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nam Định về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 358
978/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 2.0 Cải cách hành chính Tải về 174
938/BC-SNV 24/05/2022 Báo cáo số 938/BC-SNV ngày 24/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được giao tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Cải cách hành chính Tải về 217
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10