Tìm thấy: 364 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
31/QĐ-VPUBND 14/06/2022 Quyết định số 31/QĐ-VPUBND ngày 14/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định Cải cách hành chính Tải về 23
41/KH-BCĐ 31/05/2022 Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 31/5/2022 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nam Định về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 43
978/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Nam Định Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, phiên bản 2.0 Cải cách hành chính Tải về 33
938/BC-SNV 24/05/2022 Báo cáo số 938/BC-SNV ngày 24/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được giao tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Cải cách hành chính Tải về 36
942/BC-SNV 24/05/2022 Báo cáo số 942/BC-SNV ngày 24/5/2022 Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 142
876/KH-SNV 12/05/2022 Kế hoạch số 876/KH-SNV ngày 12/5/2022 của Sở Nội vụ về việc Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 40
870/SNV-VP 10/05/2022 Văn bản số 870/SNV-VP ngày 10/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc thực hiện quy trình giải quyết TTHC liên thông điện tử trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh Cải cách hành chính Tải về 28
863/QĐ-SNV 09/05/2022 Quyết định số 863/QĐ-SNV ngày 09/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” của Sở Nội vụ Cải cách hành chính Tải về 37
853/KH-SNV 07/05/2022 Kế hoạch số 853/KH-SNV ngày 07/5/2022 của Sở Nội vụ Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Sở Nội vụ Cải cách hành chính Tải về 53
2/CT-TTg 26/04/2022 Chỉ thị số 2/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia Cải cách hành chính Tải về 97
251/KH-BNV 29/03/2022 Ban hành Kếhoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 79
132/QĐ-BNV 02/03/2022 Quyết định số 132/QĐ-BNV ngày 02/03/2022 của Bộ Nội vụ Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 91
321/SNV-TCBM 23/02/2022 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ hàng năm Cải cách hành chính Tải về 78
23/KH-UBND 23/02/2022 Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Cải cách hành chính Tải về 119
28-KL/TW 21/02/2022 Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cải cách hành chính Tải về 1365
47/NĐ-CP 14/02/2022 Nghị định số 47/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/4/2020 về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước. Cải cách hành chính Tải về 67
08-CT/TU 14/02/2022 Chỉ thị số 08-CT/TU của Tỉnh uỷ Nam Định ngày 14/02/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 Cải cách hành chính Tải về 51
08-CT/TU 14/02/2022 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 59
2693/KH-SNV 09/02/2022 Kế hoạch số 2693/KH-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc rà soát, đánh giá, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Cải cách hành chính Tải về 58
17/TB-UBND 25/01/2022 Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định Cải cách hành chính Tải về 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10