Tìm thấy: 165 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
2/2023/TT-BNV, 02/2023/TT-BNV 23/03/2023 Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ Khác Tải về 34
15/QĐ-TTLT 20/02/2023 Quyết định số 15/QĐ-TTLT ngày 20/02/2023 của Trung tâm Lưu trữ tỉnh về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định Khác Tải về 32
271/TM-SNV 07/02/2023 In tờ rơi, làm băng rôn, phướn, pano áp phích tuyên truyền mở rộng thành phố và thành lập phường Khác Tải về 26
31/01/2023 Dự thảo luật đất đai Khác Tải về 13
233/TB-SNV 31/01/2023 Thông báo số 233/TB-SNV ngày 31/01/2023 v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và năm 2022 Khác Tải về 23
04/2023/TT-BTC 19/01/2023 Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội Khác Tải về 729
32/QĐ-BNV 19/01/2023 Quyết định số 32/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 của Bộ Nội vụ ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ Khác Tải về 116
79/QĐ-SNV 06/01/2023 Quyết định số 79/QĐ-SNV ngày 06/01/2023 v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 Khác Tải về 30
20/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ tại chính quyền địa phương Khác Tải về 51
04/BB-VP 30/12/2022 Biên bản số 04/BB-VP ngày 30/12/2022 họp lãnh đạo Sở Nội vụ về kết quả mua sắm tài sản năm 2022 Khác Tải về 24
21/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Thông tư số 21/2022/TT-BTNMT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan đơn vị, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương Khác Tải về 29
9/2022/TT-BNV 16/12/2022 Thông tư 9/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ Khác Tải về 218
2478/QĐ-SNV 29/11/2022 Quyết định số 2478/QĐ-SNV ngày 29/11/2022 v/v bổ nhiệm công chức (Chánh Thanh tra Sở) Khác Tải về 110
2365/QĐ-SNV 14/11/2022 Công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Khác Tải về 91
46/2022/TT-BCA 04/11/2022 Thông tư 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an quy định về kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác Khác Tải về 300
2121/TB-SNV 14/10/2022 Thông báo số 2121/TB-SNV ngày 14/10/2022 của Sở Nội vụ v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2022 Khác Tải về 73
2070/QĐ-SNV 11/10/2022 Quyết định số 2070/QĐ-SNV ngày 11/10/2022 của Sở Nội vụ về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Khác Tải về 103
1851/TB-SNV 08/09/2022 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Khác Tải về 53
1371/TB-SNV 14/07/2022 Thông báo số 1371/TB-SNV ngày 14/7/2022 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 Khác Tải về 133
69-QĐ/TW 06/07/2022 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Khác Tải về 7131
1 2 3 4 5 6 7 8 9