Tìm thấy: 169 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
226/QĐ-SNV 26/01/2022 Quy chế chi tiêu nội bộ,quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của Sở Nội vụ Khác Tải về 115
35/UBND-VP8 20/01/2022 Công văn số 35/UBND - VP8 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Trung ương trong dịp Tết Nhâm Dần Khác Tải về 170
134/KH-SNV 17/01/2022 Kế hoạch số 134/KH-SNV ngày 17/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 Khác Tải về 282
116/TB-SNV 14/01/2022 Thông báo số 116/TB-SNV của Sở Nội vụ ngày 14/01/2022 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2021 Khác Tải về 182
02/QĐ-TTLT 14/01/2022 Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm lưu trữ tỉnh Khác Tải về 130
70/TB-UBND 12/01/2022 Thông báo số 70/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 179
81/SNV-VP 11/01/2022 Công văn số 81/SNV-VP ngày 11/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc giao nhiệm vụ cho công chức phụ trách Bộ phận một cửa (Từ ngày 11/01/2022) Khác Tải về 223
01/QĐ-TTLT 06/01/2022 Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của Trung tâm lưu trữ tỉnh Khác Tải về 97
2931/QĐ-SNV 31/12/2021 Quyết định số 2931/QĐ-SNV ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định Về việc khen thưởng thành tích trong công tác của Sở Nội vụ năm 2021 Khác Tải về 152
07/2021/TT-BNV 31/12/2021 Thông tư 07/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 31/12/2021 Quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ Khác Tải về 3183
168/NQ-CP 31/12/2021 Nghị Quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021 về một số cơ chế, chính sách phòng, chống dịch COVID - 19 Khác Tải về 205
41/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương Khác Tải về 539
2723/QĐ-SNV 24/12/2021 Quyết định số 2723/QĐ-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2022 Khác Tải về 204
2678/QĐ-SNV 22/12/2021 Quyết định số 2678/QĐ-SNV ngày 22/12/2021 về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 Khác Tải về 193
354-QĐ/UBKTTW 22/12/2021 Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Uỷ ban kiểm tra trung ương về việc ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng Khác Tải về 2494
336/TB-VPCP 11/12/2021 Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 11/12/2021 của Văn phòng chính phủ Kết luận của Phó thủ thướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội Khác Tải về 147
251/TB-UBND 21/11/2021 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 266
2410/QĐ-SNV 17/11/2021 Quyết định số 2410/QĐ-SNV ngày 17/11/2021 v/v công khai giao dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 Khác Tải về 189
2403/QĐ-SNV 16/11/2021 Quyết định số 2403/QĐ-SNV ngày 16/11/2021 v/v công khai giao dự toán bổ sung năm 2021 Khác Tải về 199
2399/QĐ-SNV 16/11/2021 Quyết định số 2399/QĐ-SNV ngày 16/11/2021 v/v tiếp nhận và điều động viên chức Khác Tải về 434
1 2 3 4 5 6 7 8 9