Tìm thấy: 169 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
207/TB-UBND 20/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 248
202/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Ý Khác Tải về 196
120/KH-UBND 16/10/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Nam Định Khác Tải về 270
199/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo kết luận của đồng Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 446
2155/TB-SNV 15/10/2021 Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2021 Khác Tải về 200
197/TB-UBND 12/10/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh CThông báo kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 184
4800/QĐ-BYT 12/10/2021 Quyết định ban hành tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời '' thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 '' Khác Tải về 14027
49/TB-TTLT 01/10/2021 Công khai dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 (Trung tâm lưu trữ) Khác Tải về 141
342-CV/TU 29/09/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 Khác Tải về 185
651/UBND-VP7 28/09/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Khác Tải về 219
2052/TB-VP 24/09/2021 Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 Khác Tải về 140
169/TB-UBND 15/09/2021 Thông báo kết luận 169/TB-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 212
105/KH-UBND 14/09/2021 về việc triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 Khác Tải về 221
273/TB-VPCP 09/09/2021 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Khác Tải về 223
159/TB-UBND 07/09/2021 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 207
1765/QĐ-SNV 19/08/2021 về việc công khai dự toán bổ sung năm 2021 Khác Tải về 197
1467/TB-SNV 15/07/2021 về việc thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2021 Khác Tải về 169
1467/TB-SNV 15/07/2021 Thông báo v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2021 Khác Tải về 198
1472/QĐ-SNV 15/07/2021 Quyết định số 1472/QĐ-SNV ngày 15/7/2021 của Sở Nội vụ công khai cắt giảm kinh phí chi thường xuyên năm 2021 Khác Tải về 242
40/TB-TTLT 14/07/2021 Công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 (Trung tâm lưu trữ) Khác Tải về 151
1 2 3 4 5 6 7 8 9