Tìm thấy: 754 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
495/TB-SNV 07/03/2023 Thông báo số 495/TB-SNV ngày 07/3/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 76
02/2023/TT-BVHTTDL 21/02/2023 Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 53
06/2023/NĐ-CP 21/02/2023 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 265
374/SNV-CCVC 20/02/2023 Công văn số 374/SNV-CCVC ngày 20/02/2022 của Sở Nội vụ Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 117
03/2023/TT-BYT 17/02/2023 Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 169
223/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 58
96-QĐ/TW 02/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW năm 2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 2167
206/QĐ-UBND 01/02/2023 Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 69
603-QĐ/TU 03/01/2023 Quy định số 603-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nam Định ngày 03/01/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 206
14/2022/TT-BNV 31/12/2022 Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 91
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 235
12/2022/TT-BNV 30/12/2022 Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1049
07/TB-HĐKTSH 24/12/2022 Thông báo về thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức, đợt 2 năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 119
04/TB-HĐKTSH 23/12/2022 Thông báo tài liệu ôn tập để sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức, đợt 2 năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 144
84-KH/TU 21/12/2022 Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 21/12/2022 của Tỉnh ủy Nam Định về quản lý và sử dụng biên chế tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2026 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 337
13/2022/TT-BVHTTDL 13/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 96
12/2022/TT-BVHTTDL 12/12/2022 Thông tư số 12/2022/TT-BVHTTDL ngày 12/12/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 60
2267/QĐ-UBND 07/12/2022 Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Vườn Quốc gia Xuân Thủy, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 73
1132/UBND-VP8 30/11/2022 Công văn số 1132/UBND-VP8 ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiêu cán bộ ứng cử. Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 126
2401/SNV-CCVC 17/11/2022 Công văn số 2401/SNV-CCVC ngày 17/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 229
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10