Tìm thấy: 25 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
31/01/2023 Dự thảo luật đất đai Khác Tải về 39
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 Thanh tra Tải về 389
10/2022/QH15 10/11/2022 Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 thực hiện dân chủ ở cơ sở Xây dựng Chính quyền Tải về 494
07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ Thanh tra Tải về 133
06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022. Thi đua - Khen thưởng Tải về 2170
05/2022/QH15 15/06/2022 Luật Điện ảnh Thanh tra Tải về 117
04/2022/QH15 14/06/2022 Luật Cảnh sát cơ động Thanh tra Tải về 103
57/2020/QH14 01/01/2021 Luật Thanh niên năm 2020 Xây dựng Chính quyền Tải về 204
48/2019/QH14 01/07/2020 Luật Dân quân tự vệ Xây dựng Chính quyền Tải về 280
52/2019/QH14 01/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức Xây dựng Chính quyền Tải về 1210
63/2020/QH14 18/06/2020 Luật số 63/2020/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thanh tra Tải về 329
22/VBHN-VPQH, 47/2019/QH14, 77/2015/QH13 16/12/2019 Hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Xây dựng Chính quyền Tải về 2313
LSĐ/25/11/2019 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1182
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật số 36/2018/QH14 v/v phòng chống tham nhũng Thanh tra Tải về 387
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật số 36/2018/QH14 của Quốc hội: Luật Phòng, chống tham nhũng Thanh tra Tải về 515
29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Văn thư - Lưu trữ Tải về 2030
25/2018/QH14 12/06/2018 Luật số 25/2018/QH14 của Quốc hội: Luật Tố cáo Thanh tra Tải về 613
80/2015/QH13 22/06/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Văn thư - Lưu trữ Tải về 259
44/2013/QH13 26/11/2013 Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Thanh tra Tải về 250
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội: Luật tiếp công dân Thanh tra Tải về 1226
1 2