Tìm thấy: 27 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
34/2021/QĐ-TTg 08/11/2021 Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh Cải cách hành chính Tải về 328
4800/QĐ-BYT 12/10/2021 Quyết định ban hành tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời '' thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 '' Khác Tải về 14027
31/2021/QĐ-TTg 11/10/2021 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia Cải cách hành chính Tải về 207
31/2021/QĐ-TTg 11/10/2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia Cải cách hành chính Tải về 248
21/2021/QĐ-TTg 21/06/2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thanh tra Tải về 295
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Văn thư - Lưu trữ Tải về 303
42/2017/QĐ-TTg 20/09/2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thanh tra Tải về 175
12/2014/QĐ-TTg 27/01/2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành Thanh tra Tải về 334
04/2014/QĐ-BNV 16/01/2014 Về việc ban hành tiêu chuẩn, cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Xây dựng Chính quyền Tải về 236
27/2013/QĐ-TTg 19/05/2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thanh tra Tải về 164
09/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở Thanh tra Tải về 208
71/2011/QĐ-TTg 20/12/2011 về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các văn bản, hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 210
40/2011/QĐ-TTg 27/07/2011 Quy định về chế độ đối vối thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Xây dựng Chính quyền Tải về 369
68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 Quyết định 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 01/11/2010 về Hội quy định có tính chất đặc thù Hội, tổ chức phi chính phủ Tải về 614
06/2010/QĐ-TTg 25/01/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: V/v xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách Pháp luật Thanh tra Tải về 179
87/2008/QĐ-TTg 03/07/2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020 Xây dựng Chính quyền Tải về 166
04/2008/QĐ-BCT 03/03/2008 Quyết định 04/2008/QĐ-BCT ngày 03/03/2008 của Bộ Công thương quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công thương Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 245
129/2007/QĐ-TTg 02/08/2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước Khác Tải về 2144
10/2006/QĐ-BNV 05/10/2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 524
83/2005/QĐ-BTC 28/11/2005 Quyết định 83/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 250
1 2