Tìm thấy: 10 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
168/NQ-CP 31/12/2021 Nghị Quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021 về một số cơ chế, chính sách phòng, chống dịch COVID - 19 Khác Tải về 205
1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung Xây dựng Chính quyền Tải về 11203
133/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 777
653/2019/UBTVQH14 12/03/2019 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 Xây dựng Chính quyền Tải về 205
27-NQ/TW 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Tổ chức bộ máy Tải về 5129
1210/2016/UBTVQH13 25/05/2016 Về phân loại đô thị Xây dựng Chính quyền Tải về 391
1211/2016/NQ/UBTVQH13 25/05/2016 Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính Xây dựng Chính quyền Tải về 1275
730/2004/NQ-UBTVQH11 30/09/2004 Về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát Tổ chức bộ máy Tải về 622
09/2003/NQ-CP 28/07/2003 Nghị quyết của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1560
06/11/1996 Nghị Quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 10 ngày 6/11/1996 về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh Xây dựng Chính quyền Tải về 2593
1