Tìm thấy: 215 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
01/2023/TT-BNNPTNT 25/05/2023 Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương Thanh tra Tải về 41
6/2023/TT-BNV 04/05/2023 Thông tư số 6/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 328
4/2023/TT-BNV 03/05/2023 Thông tư số 4/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 288
05/2023/TT-BNV 03/05/2023 Thông tư 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 850
3/2023/TT-BNV 30/04/2023 Thông tư số 3/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Xây dựng Chính quyền Tải về 187
01/VBHN-BNV 11/04/2023 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 41
01/2023/TT-VPCP 05/04/2023 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Cải cách hành chính Tải về 180
2/2023/TT-BNV, 02/2023/TT-BNV 23/03/2023 Thông tư 2/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ Khác Tải về 155
06/2023/TT-BCT 23/03/2023 Thông tư 06/2023/TT-BCT ngày 23/3/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức chuyên ngành công thương trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 92
07/2023/TT-BCT 23/03/2023 Thông tư số 07/2023/TT-BCT ngày 23/3/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 93
03/2023/TT-BVHTTDL 23/03/2023 Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 98
01/2023/TT-BNV, 1/2023/TT-BNV 09/03/2023 Thông tư số 1/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ Nội vụ sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 220
02/2023/TT-BVHTTDL 21/02/2023 Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL ngày 21/02/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 98
03/2023/TT-BYT 17/02/2023 Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/02/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 642
06/2023/TT-BTC 31/01/2023 Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Xây dựng Chính quyền Tải về 151
04/2023/TT-BTC 19/01/2023 Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội Khác Tải về 867
01/2023/TT-BGDĐT 06/01/2023 Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế hoạt động và tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiêp - Giáo dục thường xuyên Tổ chức bộ máy Tải về 260
14/2022/TT-BNV 31/12/2022 Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 173
11/2022/TT-BNV 30/12/2022 Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 513
20/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ tại chính quyền địa phương Khác Tải về 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10