Tìm thấy: 99 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
17/2023/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 18
18/2023/QĐ-UBND 31/05/2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 20
14/2023/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 26 của Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 135
14/2023/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 05/05/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 26 của Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 35
01/2023/QĐ-UBND 18/01/2023 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Xây dựng Chính quyền Tải về 171
34/2022/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành định mức kinh tế -kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ tỉnh Nam Định Văn thư - Lưu trữ Tải về 133
20/2022/QĐ-UBND 26/07/2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 226
19/2022/QĐ-UBND 19/07/2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định v/v bãi bỏ Quyết định số 3852/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học và hỗ trợ một lần cho người có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ; Bác sỹ, Dược sỹ chuyên khoa cấp II, xin về nhận công tác tại tỉnh Xây dựng Chính quyền Tải về 218
76/2022/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị quyết số 76/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học Xây dựng Chính quyền Tải về 429
18/2022/QĐ-UBND 12/07/2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 154
16/2022/QĐ-UBND 01/07/2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 154
08/2022/QĐ-UBND 26/04/2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức bộ máy Tải về 182
07/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 177
05/2022/QĐ-UBND 13/04/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 193
02/2022/QĐ-UBND 25/01/2022 Ban hành uy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 159
54/2021/QĐ-UBND 08/12/2021 Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 188
63/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định Xây dựng Chính quyền Tải về 2541
64/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030 thanh niên Tải về 725
52/2021/QĐ-UBND 30/11/2021 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định Cải cách hành chính Tải về 274
46/2021/QĐ-UBND 13/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 273
1 2 3 4 5