Tìm thấy: 9 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
76/2022/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị quyết số 76/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp sau đại học Xây dựng Chính quyền Tải về 429
63/2021/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định Xây dựng Chính quyền Tải về 2541
64/NQ-HĐND 02/12/2021 Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030 thanh niên Tải về 725
15/2021/NQ-HĐND 17/07/2021 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định Xây dựng Chính quyền Tải về 336
55/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết số 55/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Ban hành quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 543
53/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định Xây dựng Chính quyền Tải về 2270
08/2020/NQ-HĐND 17/04/2020 Quy định hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh Xây dựng Chính quyền Tải về 257
76/2007/NQ-HĐND 07/12/2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và biên chế y tế xã, phường, thị trấn năm 2008 Tổ chức bộ máy Tải về 1356
(Dự thảo) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030 thanh niên Tải về 331
1