Tìm thấy: 7 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
09/TB-HĐKT 13/06/2022 Thông báo số 09/TB-HĐKT ngày 13/6/2022 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về Kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 150
07/TB-HĐKT 23/05/2022 Thông báo số 07/TB-HĐKT ngày 23/5/2022 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Thông báo về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 Văn thư - Lưu trữ Tải về 264
336/TB-VPCP 11/12/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội Cải cách hành chính Tải về 164
336/TB-VPCP 11/12/2021 Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 11/12/2021 của Văn phòng chính phủ Kết luận của Phó thủ thướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội Khác Tải về 147
936/TB-KV XI 05/11/2021 Thông báo số 936/TB-KV XI ngày 05/11/2021 về kết quả kiểm toán tại Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Khác Tải về 78
285/TB-VPCP 27/10/2021 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Khác Tải về 173
273/TB-VPCP 09/09/2021 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 Khác Tải về 223
1