Tìm thấy: 24 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
03/CT-TTg 11/05/2022 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao Xây dựng Chính quyền Tải về 167
2/CT-TTg 26/04/2022 Chỉ thị số 2/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia Cải cách hành chính Tải về 256
33/CT-TTg 26/11/2021 Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới Xây dựng Chính quyền Tải về 935
19/CT-TTg 16/07/2021 Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Thi đua - Khen thưởng Tải về 823
04-CT/TW 02/06/2021 Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Thanh tra Tải về 334
02/CT-TTg 14/01/2021 Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Xây dựng Chính quyền Tải về 1354
45-CT/TW 20/06/2020 Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Xây dựng Chính quyền Tải về 1037
10/CT-TTg 22/04/2019 Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Thanh tra Tải về 505
11-QĐi/TW 18/02/2019 Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân Thanh tra Tải về 224
27-CT/TW 10/01/2019 Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Thanh tra Tải về 192
18/09/2018 Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tương về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chứ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 504
23/CT-TTg 26/05/2017 về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp Xây dựng Chính quyền Tải về 225
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp Thanh tra Tải về 1887
16/CT-TTg 16/05/2016 tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới Xây dựng Chính quyền Tải về 388
05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Thanh tra Tải về 7810
50-CT/TW 07/12/2015 Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Thanh tra Tải về 822
13/CT-TTg 10/06/2015 V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách hành chính Cải cách hành chính Tải về 209
15/CT-TTg 05/07/2013 V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Cải cách hành chính Tải về 172
35/CT-TTg 02/03/2007 tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 203
01/2005/CT-TTg 04/02/2005 về công tác đối với đạo Tin lành Tôn giáo Tải về 253
1 2