Tìm thấy: 13 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
96-QĐ/TW 02/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW năm 2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 4227
80-QĐ/TW 18/08/2022 Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 2911
69-QĐ/TW 06/07/2022 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Khác Tải về 7833
67-QĐ/TW 02/06/2022 Quy định 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Chấp hành TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 695
50-QĐ/TW 27/12/2021 Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1508
41-QĐ/TW 03/11/2021 Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1565
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm Khác Tải về 3625
24-QĐ/TW 30/07/2021 về thi hành điều lệ Đảng Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 7212
22-QĐ/TW 28/07/2021 Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Thanh tra Tải về 16468
205-QĐ/TW 23/09/2019 Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền Thanh tra Tải về 1447
102-QĐ/TW 15/11/2017 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Thanh tra Tải về 365
55-QĐ/TW 19/12/2016 Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị "Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" Thanh tra Tải về 593
260-QĐ/TW 02/10/2009 về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1207
1